Drogpolicy för IK Finish

DROGER & DOPING
Då bruk och missbruk av tobak, alkohol och droger idag är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige samt att föreningslivet utgör en av de viktigaste socialiseringsmiljöerna i samhället, verkar vi i IK FINISH aktivt för att ge våra barn och ungdomar en sund och hälsosam miljö att utöva sin hobby och idrott i. Klubbens verksamhet präglas av ett naturligt avståndstagande mot droger, men vi vill med denna drogpolicy ändå förtydliga vårt ställningstagande, för nuvarande och framtida ledare, aktiva, tränare och medlemmar. Drogpolicyn skall även vara till stöd för ledare, tränare och vuxna vid eventuella åtgärder. Ledare och övriga vuxna i föreningen har ett stort ansvar att vägleda våra ungdomar till att välja en hälsosam livsstil, samt att själva föregå som ett gott exempel.
Denna drogpolicy gäller för samtliga aktiva, tränare och ledare inom IK FINISH. Att använda droger påverkar de idrottsliga prestationerna negativt och kan i sin förlängning få förödande fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Med droger menar vi:

  • Tobak
  • Alkohol
  • Narkotika
  • Dopningspreparat

HANDLINGSPLAN
Tobak: Inga ungdomar under 18 år får använda tobak inom vår verksamhet (gäller träningar, tävlingar, läger etc.). Om någon ungdom snusar/röker tar ledaren ett samtal med denne samt kontakta förälder. Ungdomsledarna skall som en naturlig del i verksamheten prata om rökningens negativa konsekvenser för hälsa och idrottsliga prestationer. Ledare och övriga föreningsmedlemmar bör inte röka i barns och ungas närhet. Tänk på den vuxnes roll som förebild.

Alkohol: Inga ungdomar under 18 år får använda alkohol i vår verksamhet (gäller träningar, tävlingar, läger etc.). Detsamma gäller ansvariga ungdomsledare. Om någon ungdom påträffas påverkad av alkohol tar ledaren ett allvarligt samtal med denne samt kontaktar förälder och styrelse. Tillsammans gör man upp en åtgärdsplan, för att stödja den unge. Styrelsen ansvarar för och beslutar om åtgärder för ungdomsledare som påträffats påverkad/berusad i situationer som beskrivits ovan. Man kommer inte berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte. Föräldrar och andra vuxna får i samband med särskilda sammankomster inta alkohol under ordnade former, men bör vid barn- och ungdomsaktivitet helt avstå alkohol. Vid läger för ungdomar får ingen alkohol förekomma. När man är klädd i klubbdressen företräder man klubben och får då under inga omständigheter uppträda berusad på offentlig plats.

Narkotika: All användning av narkotika, som inte är legalt föreskriven av läkare för medicinskt bruk, är förbjudet i svensk lagstiftning. Skulle något sådant komma till styrelsens kännedom kontaktar styrelsen förälder (om personen är under 18 år), polis och/eller sociala myndigheter.

Dopningspreparat: Att använda dopningspreparat är förbjudet enligt svensk lag. Om det kommer till styrelsens kännedom att en klubbmedlem avsiktligen använt dopningspreparat kommer vederbörande att polisanmälas. Det är upp till deltagarna själva att vid behov söka dispens via Riksidrottsförbundet för dopingklassade läkemedel som används för medicinskt bruk. Vi som förening kan hjälpa er med en sådan ansökan, men det är fortfarande ni som deltagare som bär ansvaret för att en ansökan ska göras.

Information, uppdatering och aktivitetsplan: Inför varje årsmöte skall styrelsen utvärdera hur policyn har efterlevts under året samt föreslå ev. ändringar inför årsmötet. Drogpolicyn skall tas upp och aktualiseras vid varje årsmöte. Drogpolicyn skall även finnas på vår hemsida.

Denna policy antogs i IK FINISH datum 2018-04-09