Tävlingsinformation

För att få tävla ska medlems- och träningsavgift vara betald. Du ska också träna kontinuerligt.

Tävlingskläder

 • Enligt Svenska Friidrottsförbundets tävlingsregler ska aktiva tävla i klubbens färger och tävlingskläderna måste ha klubbidentifikation, d.v.s. föreningens klubbmärke.
 • Aktiva som är 12 år eller äldre ska bära tävlingskläder fr.o.m. den fjärde tävlingen de  deltar i. I de tre första tävlingar går det bra att använda IK Finishs t-shirt.
 • När aktiva bär IK Finishs tränings- och tävlingskläder representerar de inte bara sig själva, utan även IK Finish. Detta innebär att uppträdandet och agerandet påverkar föreningens möjligheter att bedriva en bra
  och meningsfull verksamhet.

Anmälan, tid och plats, avprickning, mat och dryck, kläder efter väder och tränare/ledare

 • Anmälan ska normalt göras ca två veckor innan tävling till respektive huvudtränare, alternativt till kansliet på kansliet@ikfinish.se om tränaren valt att låta kansliet hantera anmälningarna.
 • Ta reda på tid och plats i god tid innan tävlingsdagen. Detta finns normalt på arrangörsföreningens hemsida.
 • Avprickning måste göras i löpgrenar och ibland i teknikgrenar minst en timme innan start. Om avprickning inte gjorts tillåts normalt inte tävlingsstart.
 • Tävlingar pågår ofta i flera timmar vid deltagande i mer än en gren. Ta med mat och dryck eller pengar att handla för.
 • Ta med kläder efter väder, och speciellt extra plagg för att hålla värmen mellan grenarna.
 • Föräldrar får gärna följa med och heja fram sina barn och deras kompisar. Ta gärna kontakt med varandra för samåkning till och från tävlingsarenorna. Saknas kontaktuppgifter, fråga respektive huvudtränare eller kontakta kansliet.
 • Huvudtränaren är ofta med på tävlingar. Om inte så kan kontakt alltid tas med någon annan av IK Finish tränare eller ledare. Dessa har oftast klubbens jacka eller tröja på sig och är lätta att känna igen. Dock kan de inte alltid vara med under hela tävlingen, utan det är ofta många tävlande som behöver hjälp och pågår det flera grenar samtidigt så behövs tränarna och ledarna på flera platser.

Startavgifter

 • IK Finish betalar tävlingsavgiften till 3 grenar i 1-dags-tävlingar, 4 grenar resp 6  grenar i 2- resp 3-dagars tävlingar. Vid deltagande i fler grenar faktureras aktiv/målsman avgiften för antalet som överstiger de som föreningen står för.
 • Önskar en aktiv tävla i fler än tre grenar på en dag, tala med huvudtränaren.
 • Om anmälan inte gjorts i tid kan efteranmälan ofta men inte alltid tillåtas. En för sen anmälan innebär oftast dubbel avgift. Dessa faktureras aktiv/målsman om de inte redan betalats i samband med anmälan.
 • Veteraner betalar sina egna startavgifter.

Debitering av outnyttjade startavgifter

 • Aktiva ska enbart anmälas till tävlingar och i grenar som de verkligen har för avsikt att starta i. 
 • Vid sjukdom eller skada som inträffar efter att anmälan gjorts ska detta anmälas till respektive huvudtränare som sedan meddelar kansliet.
 • Kansliet fakturerar aktiv/målsman startavgifterna i de fall att en aktiv inte utnyttjat startavgiften och ingen sjuk- eller skadeanmälan gjorts.
 • I det fall att en aktiv anmälts till flera grenar som i tidsprogrammet, eller på grund av försening på plats, visar sig krocka tidsmässigt och det inte bedöms lämpligt att genomföra alla ska huvudtränaren också meddelas. Denne ska då i sin tur meddela kansliet detta så att fakturering av startavgiften inte görs.

Tävlingar som inte står med på tävlingslistan eller godkänts av huvudtränaren

 • En tävlingslista ska upprättas av tränarna och godkännas av styrelsen inför varje tävlingssäsong. Vid deltagande på andra tävlingar än de som står på listan eller som separat godkänts av huvudtränaren faktureras den aktive/målsman startavgiften i de fall denna inte redan betalats av vederbörande vid anmälan. Har huvudtränaren godkänt en sådan tävling ska denne meddela kansliet.

Tävlingslista 2024

Tävling Datum Målgrupp